Сите капацитети за производство, чување и послужување на храна се предизвик за придржување кон безбеднпоста на храната и личната безбедност на персоналот согласно на HACCP. Истото подразбира адекватен план за чистење од миење на садови до безбедно чисти и дезинфицирани површини во објектот и површините во допир со храна. За таа цел нашата фирма Ви нуди целосни решенија со имплементација на проверени материјали и хигиенски концепт со проверени европски производители.